در حال بارگذاری...

مقالات آموزشی زبان آلمانی

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablegen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablegen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablegen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablegen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablegen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablecken)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablecken)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablecken)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablecken)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablecken)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablaufen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablaufen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablaufen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablaufen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablaufen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablassen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablassen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablassen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablassen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablassen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablagern)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablagern)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablagern)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablagern)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablagern)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abladen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abladen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abladen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abladen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abladen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkühlen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkühlen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkühlen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkühlen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkühlen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkratzen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkratzen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkratzen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkratzen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkratzen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkoppeln)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkoppeln)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkoppeln)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkoppeln)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkoppeln)

پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 1 دقیقه
پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)
1 دقیقه

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abkommen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abkommen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abkommen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abkommen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abkommen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknicken)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknicken)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknicken)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknicken)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknicken)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknallen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknallen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknallen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknallen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknallen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklopfen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklopfen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklopfen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklopfen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklopfen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)
1 دقیقه

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abjagen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abjagen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abjagen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abjagen)
1 دقیقه

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abjagen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)
1 دقیقه

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)

آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhetzen)

آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhetzen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhetzen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhetzen)
1 دقیقه

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhetzen)

آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheilen)

آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheilen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheilen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheilen)
1 دقیقه

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheilen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheften)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheften)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheften)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheften)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheften)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheben)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheben)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheben)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheben)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheben)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhauen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhauen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhauen)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhauen)
1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhauen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhärten)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhärten)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhärten)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhärten)
1 دقیقه

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhärten)