پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)
بخش گفتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 12 دقیقه

پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

یکی از موضوعات رومزه که همه به نوعی در یک مکان غریب با آن درگیریم پیدا کردن آدرس یک مکان هست البته امروزه با اپلیکیشن های موبایل این مشکل کامل برطرف شده اما همچنان نحوه پرسش و پاسخ در این زمینه جز مواردیست که در آزمون های زبان ملاک قرار می گیرد و ضرورت دارد که با آن آشنا باشیم

 

در این آموزش قصد داریم بررسی کنیم چگونه در کشورهای آلمانی زبان در مورد آدرس یک مکان پرسش و پاسخ صورت می گیرد پس با ما همراه باشید😀

 

👇👇👇

 

حالت اول : وقتی بدون وسیله نقلیه به سمت مقصد حرکت می کنیم🚶

 

 

 

 

Person A: 

                 Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe mich verirrt.

ببخشید. من نمیدانم کجا هستم. من راهم را گم کرده ام

 

 🔔 فعل Verrriren به معنی راه خود را گم کردن یا سرگردان شدن می باشد

Person A: 

                 Können Sie mir sagen, wo die Holtenauerstraße ist?

آیا می توانید به من بگویید خیابان Holtenauer کجاست؟

 

Person B:

                 Vielleicht kann ich Ihnen helfen.Welche Kreuzung suchen Sie?

شاید من بتوانم به شما کمک کنم. دنبال کدام تقاطع می گردید؟

 

Person A: 

                 Die Kreuzung Holtenauerstraße

تقاطع Holtenauer 

 

Person B: 

                 Aber die Holtenauerstraße ist sehr lang. Sie geht durch die ganze

                 Stadt. Welche Hausnummer suchen Sie

اما خیابان Holtenauer بسیار طولانی هست و در تمام شهر گسترش دارد. شما دنبال پلاک کدام خانه هستید؟

 

Person A: 

                 Ich weiß es nicht.

                 Ich möchte zur Kreuzung Holtenauer Straße-Düppelstraße gehen

نمیدانم. من می خواهم به تقاطع خیابان Holtenauer و خیابان Düppel بروم

 

Person B: 

                 Ja, ich weiß, wo das ist

بله میدانم آن کجاست

 

Person A:  

                 Ist es weit von hier oder in der Nähe?

از اینجا دور هست یا نزدیک؟

 

Person A: 

                Kann ich zu Fuß gehen?

آیا می توانم پیاده بروم؟

 

 

Person B: 

                 Nein. Es ist nicht sehr weit von hier. Es ist in der Nähe

نه خیلی از اینجا دور نیست. در همین نزدیکیست

 

Person B: 

                 Sie können zu Fuß gehen.

                 Aber es ist in der entgegengesetzten Richtung.

                 Sie müssen auf der Feldstraße zurückgehen

شما می توانید پیاده بروید. اما در خلاف جهت مسیر. شما باید در خیابان Feld به عقب برگردید

 

 

Person B: 

                 Drei Straßen weiter biegen Sie links um die Ecke.

سه خیابان در ادامه در کنج به سمت چپ بپیچید

 

 

 🔔 فعل Umbiegen یک فعل تفکیک پذیر و به معنی به سمت مسیری پیچیدن می باشد

 

Person B: 

                  Das ist die Beseler Allee.

                  Dann gehen Sie drei Straßen geradeaus (weiter)

                  Die dritte Straße ist die Holtenauerstraße.

                  Hier gehen Sie rechts um die Ecke

                  Die nächste Straße ist die Kreuzung Holtenauerstraße-Düppelstraße

این خیابان Beseler هست. سپس 3 خیابان به صورت مستقیم ادامه دهید. خیابان سوم خیابان Holtenauer هست. اینجا به سمت راست بروید. خیابان بعدی تقاطع خیابان Holtenauer و Düppel هست

 

 

Person B: 

                 Danke schön. Darf ich das wiederholen? ....

ممنون. من می توانم آن را تکرار کنم؟ ....

 

 

 

⭐⭐⭐

 

حالت دوم : وقتی نیاز هست با وسیله نقلیه عمومی به سمت مقصد حرکت کنیم🚌

 

Person A: 

                 Entschuldigung. Wissen Sie, wo die Feldstraße ist?

ببخشید. شما می دانید خیابان Feld کجاست؟

 

 

Person B: 

                 Ja, aber das ist ziemlich weit . Sie können nicht zu Fuß gehen.

بله، ولی آن تقربیا دور هست. شما نمی توانید پیاده بروید

 

 

Person B: 

                 Sie müssen den Bus nehmen.

شما باید سوار اتوبوس شوید

 

Person A: 

                 Wie komme ich zum Bus?

چگونه به سمت اتوبوس بروم؟

 

 

Person B: 

                 Die Bushaltestelle ist an der nächsten Ecke

ایستگاه اتوبوس در نبش( خیابان) بعدیست

 

 

 

Person B: 

                 An der Haltestelle halten zwei Buslinien.

                 Sie müssen die Zehn nehmen. 

                 An der sechsten Haltestelle müssen Sie aussteigen.

                 Das ist die Feldstraße.

در ایستگاه اتوبوس دو خط اتوبوس توقف می کند. شما باید خط 10 را سوار شوید. در ششمین ایستگاه توقف  شما باید پیاده شوید. آن خیابان Feld هست

 

 

Person A: 

                 Danke schön.  

بسیار ممنون

 

⭐⭐⭐

 

 

 

🚗 حالت سوم : وقتی نیاز هست با وسیله نقلیه شخصی به سمت مقصد حرکت کنیم

 

Person A: 

                 Wie kommt man nach Achterwehr?

چگونه می شود به Achterwehr رفت؟

 

 

Person B: 

                 Achterwehr ist ein Vorort von Kiel.

                 Sie müssen auf der Bundesstraße1 nach Kiel fahren

Achterwehr  حومه شهر Kiel هست. شما باید در بزرگراه فدرال 1 به سمت Kiel رانندگی کنید

 

 

Person B: 

                 Viele Autos, Lastwagen und Busse sind unterwegs.

                 Es gibt viel Verkehr auf der Bundesstraße.

                 Alle fahren zur gleichen  Zeit nach Hause.

                 Es ist die Hauptverkehrszeit

بسیاری از خودروها، کامیون ها و اتوبوس ها در راه هستند و ترافیک سنگینی در بزرگراه فدرال وجو دارد. همه در یک زمان به سمت خانه می روند و زمان اوج ترافیک هست

 

Person B:

                  Es gibt einen Stau auf der Bundesstraße. Es geht schneller,

                  wenn man statt der Bundesstraße die Autoban nimmt.

در بزرگراه فدرال راه بندان وجود دارد. اگر از اتوبان بروید سریعتر به مقصد می رسید

 

 

Person B: 

                 Sie können auch auf der Autobahn1 nach Kiel fahren.

شما همچنین می توانید در اتوبان 1 به سمت شهر Kiel رانندگی کنید

 

 

Person A: 

                 Wie komme ich zur Autobahn?

چگونه به سمت اتوبان بروم؟

 

 

Person B: 

                 Fahren Sie bis zur zweiten Ampel. 

                 An der zweiten Ampel müssen Sie links abbiegen

                 und dann geradeaus fahren

  به سمت دومین چراغ راهنمایی حرکت کنید. از آنجا شما باید به سمت چپ بپیچید و سپس مستقیم به مسیر خود ادامه دهید

 

 

 

Person B: 

                Auf der Autobahn gibt es drei Fahrstreifen in jeder Richtung.

                Sie müssen auf dem rechten Fahrstraifen bleiben,

                weil  Sie bei der zweiten Ausfahrt die Autobahn verlassen müssen.

  در اتوبان 3 لاین تردد وجود دارد. شما باید در لاین تردد سمت راست بمانید زیرا باید در خروجی دوم از اتوبان خارج شوید

 

 

Person A: 

                 Danke schön.  

بسیار ممنون

 

 

😄 خب اکثر اصطلاحات رایج در گفتن آدرس یک مکان را با هم بررسی کردیم

 

حالا عبارات را یک بار دیگر مرور می کنیم

 

به سمتی چرخیدن، تغییر جهت دادن abbiegen
چراغ راهنمایی die Ampel
ورودی die Auffahrt
خروجی die Ausfahrt
پیاده شدن از وسیله نقلیه aussteigen
اتوبان die Autobahn
بزرگراه فدرال die Bundesstraße
ایستگاه اتوبوس die Bushaltestelle
گوشه، کنج die Ecke
خیابان یک طرفه die Einbahnstraße
دور entfernt
در جهت مخالف entgegengesetzt
به مقصود خود رسیدن erreichen
لاین تردد der Fahrstreifen
پیاده رفتن (zu Fuß) gehen
مستقیم geradeaus
محل توقف die Haltestelle
زمان اوج ترافیک die Hauptverkehrszeit
تقاطع die Kreuzung
چپ links
به سمت چپ راندن nach links fahren
نزدیکی in der Nähe
محل استراحت بین راهی der Rastplatz
منطقه خدمات ماشین در بین راه die Raststätte
راست rechts
مسیر die Richtung
خیابان die Straße
راه خود را گم کردن verirren
ترک کردن verlassen
حومه der Vorort
دور weit
دور زدن wenden
به عقب برگشتن zurückgehen

 

 امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه. بی صبرانه منتظر نظرات شما زبان آموزان گرامی هستیم