در حال بارگذاری...
حروف اضافه افعال آلمانی(بخش اول)
گرامر زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 8 دقیقه

حروف اضافه افعال آلمانی(بخش اول)

در این سری آموز ش ها قصد داریم شما را با یکی از مبحث های مهم آلمانی یعنی حروف اضافه آکوزاتیوساز و داتیوساز آشنا کنیم. استفاده درست از حروف اضافه بسیار دارای اهمیته و بکار بردن حروف اضافه اشتباه معنی جمله را تغییر میده. برخی افعال در آلمانی حرف اضافه مخصوص به خود را دارند و قصد داریم با این افعال و نحوه قرارگیری در جملات آشنا بشیم. در این پست برخی فعل هایی که با حرف A شروع می شوند را بررسی میکنیم

 

در ادامه با ما همراه باشید و در کنار هم آلمانی بیاموزیم😄

 

 

1)Abbringen+Von+Dativ                                                                     منصرف کردن

 

Der Vater bringe ihn rasch von diesen Gedanken ab

پدر به سرعت او را از این افکار منصرف می کند

 

همان طور که در جمله بالا مشخص است حرف های قرمز شده نشانه داتیو می باشد

 

Sie wollen mich von meinem übeln Plan abbringen

شما می خواهید من را از این تصمیم بد منصرف کنید

 

 

2)Abfinden+mit+Dativ                                                                   کنار آمدن، پذیرفتن، تسلیم شدن

 

Selbstverständlich kann ich mich mit der gegenwärtigen Situation nicht abfinden

مسلما نمی توانم با شرایط کنونی کنار بیام

 

 

3)Abhängen+von+Dativ                                                               بستگی داشتن، جدا کردن از چیزی

 

 

Das hängt davon ab,ob du kommst

این بستگی به این دارد که آیا تو می آیی

 

Ich habe das Bild von der Wand abgehängt

عکس را از دیوار جدا کرده ام

 

 

 

4)Abmelden+bei+Dativ                                                                             قراری را لغو کردن

   Abmelden+von+Dativ                                                                        اسم خود را از لیستی خط زدن

 

sie hat sich vom(von+dem) Deutschkurs abgemeldet

او خود را از دوره آلمانی خط زده است

Er hat sich bei seinem Arzt abgemeldet

او قرارش را با دکترش لغو کرده است

 

 

5)Abstimmen+über+Akkusativ                                                                   رای دادن  

 

Morgen werden wir über einen Entschließungsantrag abstimmen

فردا به طرح قطعنامه رای خواهیم داد

 

 

6)Achten+auf+Akkusativ                                                                              توجه کردن 

 

Beim Spiel achte ich nicht so genau auf die Zeit

وقتی بازی میکنم به زمان توجه نمیکنم

 

 

7)Amüsieren+über+Akkusativ                                                                      سرگرم کردن

 

 Er amüsiert sich über den Film

                                                                                 او خود را با فیلم مشغول میکند

 

 

8)Anfangen+mit+Dativ                                                                                     َشروع کردن

 

Ich fange jetzt mit der Arbeit an

من الان کار را شروع میکنم

 

 

9)Anmelden+bei+Dativ                                                                                     َثبت نام کردن

 

 

Er hat sich bei der Schule angemeldet

او در مدرسه ثبت نام کرده است

 

 

 

10)Anworten+auf+Akkusativ                                                                             پاسخ دادن

                                                                                          

 

Sie antwortete auf meine Frage nicht

او به سوال من جواب نداد

 

 

11)Arbeiten+an+Dativ                                                                                         کار کردن

     Anworten+bei+Dativ

 

 

Wir arbeiten an dieser Untersuchung seit 3 Jahren

ما 3 سال است که روی این تحقیق کار می کنیم

 

sie arbeitet bei einer Schuhfabrik

او در یک کارخانه کفش کار میکند

 

 

12)Aufhören+mit+Dativ                                                                                  دست برداشتن

 

 

höre jetzt mit der Streiterei auf

اکنون بحث را متوقف کن

 

 

 

  

13)Aufklären+über+Akkusativ                                                                    فاش کردن، به اطلاع رسانیدن

 

Die Polizei klärte die Bürger über den fall auf

پلیس حادثه را برای شهروندان فاش کرد

 

 

امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه در آموزش های بعدی با افعال بیشتری آشنا خواهیم شد