راه هایی برای تشخیص اسامی مذکر در زبان آلمانی
گرامر زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 3 دقیقه

راه هایی برای تشخیص اسامی مذکر در زبان آلمانی

همان طور که می دانید در گرامر آلمانی اسامی به 3 حالت مذکر، مونث و خنثی تقسیم می شوند و شناخت جنسیت اسامی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا جنسیت اشتباه به خطای گرامری منجر می شود

 

کدام اسامی در آلمانی مذکر محسوب می شوند😏

 

اسامی که به اسم های زیر ختم می شوند مذکر هستند

👇👇👇

 

Bruch =======> der Abbruch

Druck =======> der Ausdruck

Fall=======> der Unfall

Flug =======> der Ausflug

Gang =======> der Umgang

Hang =======> der Anhang

Lauf =======> der Ablauf

Ruf =======> der Ausruf

Satz =======> der Umsatz

Schlag =======> der Aufschlag

Schluss =======> der Verschluss

Stand =======> der Ausstand

 

⭐⭐⭐

 

اسامی که به حروف زیر ختم می شوند مذکر هستند

👇👇👇

 

en =======> der Ofen

ig =======> der Essig

ich =======> der Teppich

ling=======> der Zwilling

 

 

⭐⭐⭐

 

اسامی که از انگلیسی به آلمانی وارد شدن اگر به حروف زیر ختم می شوند مذکر هستند

👇👇👇

 

or =======> der Organisator

ist =======> der Pessimist

ismus =======> der Optimismis

ant =======> der Protestant

 

 

 در پایان تعدادی از اسامی معروف مذکر آورده می شود که در آزمون ها بسیار استفاده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل عکس های بالا🔗

 

امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه