در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrechen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrechen)

این فعل به معنی کنسل کردن یا به چیزی پایان دادن یا قطع کردن چیزی هست

 

آیا واقعا می خواهید این پرونده را کنسل کنید؟

 

?Studium abbrechen oder Weitermachen

ترک تحصیل کنم یا ادامه بدم؟

 

گاهی این فعل به معنی پایان دادن به یک چیز به طور ناگهانی می باشد

مصاحبه کاری را لغو کردن

 

این فعل همچنین به معنی تخریب یک ساختمان یا از بیخ و بن کندن یا برچیدن چیزی  می باشد

 

معنی دیگر این فعل جدا کردن یک قسمت از چیزی می باشد مثل جدا کردن قسمتی از نان

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Sie brach sich etwas vom Brot ab

او مقداری از نان را جدا کرد

 

 

Er brach die Sitzung ab

او جلسه را کنسل کرد

 

 

Das alte Wohnhaus wurde abgebrochen

خانه قدیمی تخریب شد

 

 

Sie brachen die Zelte ab und zogen weiter

آنها چادرها را برچیدند و حرکت کردند

 

 

 

 Nach dem Sturm waren viele Äste abgebrochen

بعد از طوفان بسیاری از شاخه های درختان شکسته بودند

 

 

 

Plötzlich ging das Licht aus, und die Musik brach ab

ناگهان چراغ خاموش شد و موسیقی قطع شد

 

 

چند اصطلاح آلمانی😀

 

ein abgebrochener Riese

مرد کوتوله(حالت تمسخر)

 

etwas die Spitze abbrechen

خطر چیزی را از بین بردن

 

sich keine Verzierung abbrechen

بیهوده چیزی را آراستن

 


sich keinen abbrechen

بیش از حد ضرورت تلاش کردن

 

alle Brücken hinter sich abbrechen

این اصطلاح را در فارسی هم داریم همه پل های پشت سر خود را خراب کردند( قطع ارتباط با گذشته)

 

die Zelte abbrechen

محیط قبلی خود را ترک کردن