در حال بارگذاری...
آشنایی با افعال آلمانی پرکاربرد(بخش اول)
گرامر زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آشنایی با افعال آلمانی پرکاربرد(بخش اول)

آشنایی با فعل های

abgehen, angehen, aufgehen, ausgehen

 

در ادامه فعل ها همراه با ذکر چند مثال جهت آشنایی با کاربرد فعل در جمله بیان می شود

1)abgehen

معانی: ترک کردن، انشعاب پیدا کردن، سپری شدن روزگار، جدا شدن، از چیزی دست کشیدن، از جا کنده شدن 

 

 Anschließend gehen die Künstler von der Bühne ab

در نهایت هنرمندان صحنه را ترک میکنند

Er ging im Jahr 1965 ab

او در سال 1965 عمرش سپری شد

Der Weg geht von der Hauptstraße ab

مسیر از جاده اصلی منشعب می شود

Diese Farbe will einfach nicht abgehen

این رنک نمی خواهد به این راحتی کنده شود

Wir als Parlament dürfen in diesem Punkt nicht von unserer Meinung abgehen

ما به عنوان پارلمان مجاز نیستیم در این موضوع از دیدگاه خود دست بکشیم

 

 

2)angehen

 

معانی: روشن شدن، شروع به انجام کاری کردن، هجوم بردن،ربط داشتن

 

Die Geschichte ist dich doch überhaupt nichts angegangen

داستان به هیچ وجه به شما ربطی ندارد

Plötzlich ging das Licht an

ناگهان چراغ روشن شد

Das Wildschwein geht den Jäger an

گراز وحشی به شکارچی هجوم برد

Das Theater geht um halb acht an

تئاتر ساعت هفت و نیم شروع می شود

 

3)aufgehen

 

معانی: طلوع کرن، بالا آمدن،باز شدن، ادغام شدن، فهمیدن، جوانه زدن، به اوج رفتن

 

Nach einem Augenblick völliger Dunkelheit geht die Sonne auf

پس از یک لحظه تاریکی کامل ، خورشید طلوع می کند

plötzlich ging die Tür auf

ناگهان در باز شد

Die kleineren Betriebe gingen in den großen auf

مشاغل کوچکتر با مشاغل بزرگ ادغام شدند

Der Teig ist schön aufgegangen

خمیر به خوبی بالا آمده است

Ihm ist plötzlich aufgegangen, wie die Lösung aussehen muss

ناگهان متوجه شد که راه حل باید چگونه باشد

 

 

4)ausgehen

 

معانی: بیرون رفتن، خاتمه یافتن، خاموش شدن، سرچشمه گرفتن

 

Gemeinsam ginge man von dem Verständnis von einer Welt aus

همه با هم از درک یک جهان سرچشمه میگیرد

Gehen wir heute Abend zum Essen aus

امروز عصر برای صرف غذا بیرون میریم؟

Auf einmal gingen die Lichter aus

ناگهان چراغ ها خاموش شدند

Geschichten gehen oft glücklich aus

داستانها اغلب با شادمانی به پایان می رسند

 

 

امیدواریم این آموزش آلمانی برای شما مفید واقع شده باشه. در آینده در مورد فعل ها و کاربرد آنها بیشتر خواهیم گفت

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
مدیریت محتوا و انتشارات وب آموزگار
آخرین مقالات مرتبط:

حروف اضافه افعال آلمانی(بخش اول)